BIP

Statuty i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie jest jednostką organizacyjną powiatu kępińskiego, w skład której wchodzą następujące szkoły publiczne dla młodzieży i dorosłych:

 • Branżowa Szkoła I stopnia w Kępnie,
 • Technikum Nr 2 w Kępnie,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie:
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie,

Kierunki kształcenia ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym po zaopiniowaniu przez Kuratorium i Powiatową Radę Zatrudnienia.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie działa na podstawie:

 • Decyzji Nr 1/96 Kuratora Oświaty w Kaliszu z dnia 22.01.1996r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kępnie,
 • Aktu Założycielskiego –z dnia 22 stycznia 1996r.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie o oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (Dz.U. 2018r., poz. 996 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018r.o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 2245)
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutów szkół wchodzących w skład zespołu,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Pięcioletniego program rozwoju
 • Rocznego planu pracy
 • Programu Wychowawczego,
 • Programu Profilaktyki,
 • Regulaminów wewnętrznych zespołu,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły.

Organ prowadzący : Powiat Kępiński

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty

Organami zespołu są:

 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Samorząd Słuchaczy

Przedmiot działalności i kompetencje:

Cele i zadania realizowane przez szkołę:

 • umożliwia uczniom/słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, odpowiedniego przygotowania do egzaminu maturalnego, oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów/słuchaczy, zgodnie z zadaniami wynikającymi z polityki oświatowej państwa,
 • sprawuje i zapewnia opiekę nad uczniami/słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • przygotowuje uczniów do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy, umiejętności współżycia i podejmowania decyzji i pełnienia różnych funkcji, w ciągle przekształcającym się społeczeństwie,
 • wyposaża uczniów w wiedzę ogólną i umiejętności związane z określonym zawodem i specjalnością,
 • kształtuje i utrwala w świadomości młodzieży pozytywny stosunek do obowiązków, szacunek do pracy, fachowość i kompetencje.

Typy szkół i kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie:

 • Branżowa Szkoła I stopnia w Kępnie - szkoła kształci młodocianych pracowników na podbudowie programowej gimnazjum i szkoły podstawowej, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego
 • Technikum Nr 2 w Kępnie - na podbudowie programowej gimnazjum i szkoły podstawowej w zawodach:
  • technik budownictwa,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik logistyk,
  • technik agrobiznesu,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie:
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie - w systemie stacjonarnym

Dodatkowe formy kształcenia:

 • szkoła prowadzi działalność w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych.

Zasady funkcjonowania:

Finansowanie zespołu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu powiatu. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym”.

Działalność edukacyjna

oparta jest o szkolny zestaw programów nauczania, zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania.

Wynagradzanie pracowników

 • nauczyciele w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela ( Dz. U. z  2018, poz.967 ze zmianami ); regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikajacego ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLV/270/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018r.
 • pracownicy niepedagogiczni w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008, Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 936).

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 • dyrektor szkoły przyjmuje zainteresowane osoby, w sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.
 • sprawy urzędowe załatwiane są w kancelarii szkoły. O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie. Kancelaria szkoły przyjmuje również podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Kancelaria szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • sprawy wychowawcze i dydaktyczne omawiane są z rodzicami podczas zebrań ogólnych i spotkań indywidualnych, w ramach comiesięcznych konsultacji. Rodzice informowani są o wszelkich sprawach na własne życzenie lub prośbę nauczycieli, wychowawców.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

 • księgi uczniów poszczególnych typów szkół,
 • księgi słuchaczy poszczególnych typów szkół,
 • protokolarz uchwał rady pedagogicznej,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • rejestr wydanych indeksów,
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości oraz dyplomów uzyskania tytułu zawodowego,
 • rejestr wydawanych legitymacji,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr potwierdzeń odbioru dokumentów,
 • dziennik korespondencyjny,
 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły.
Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Kryteria oceniania zachowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
22-11-30 06:56
Rosińska Karolina
37.5KB
doc Statut Szkoły Policealnej Nr 2 w Kępnie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
19-09-19 09:03
Szymańska Katarzyna
826.5KB
doc Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
22-11-30 06:58
Rosińska Karolina
389.5KB
doc Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
22-11-30 07:05
Rosińska Karolina
895.5KB
doc Statut Technikum Nr 2 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
22-11-28 10:20
Rosińska Karolina
640.5KB
doc Statut Branżowa Szkoła I stopnia w Kępnie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
22-11-28 10:19
Rosińska Karolina
656KB
pdf Instrukcja archiwalna ZSP Nr 2 w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1958
16-04-22 12:31
Szymańska Katarzyna
420.62KB
pdf Jednolity rzeczowy wykaz akt ZSP Nr 2 w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5546
16-04-22 12:30
Szymańska Katarzyna
512.82KB
pdf Instrukcja kancelaryjna ZSP Nr 2 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1446
16-04-22 12:29
Szymańska Katarzyna
356.49KB

Redakcja strony: Statuty i regulaminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3049

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl