BIP

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie jest jednostką organizacyjną powiatu kępińskiego, w skład której wchodzą następujące szkoły publiczne dla młodzieży i dorosłych:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Kępnie,
 • Technikum Nr 2 w Kępnie,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie:
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie,

Kierunki kształcenia ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym po zaopiniowaniu przez Kuratorium i Powiatową Radę Zatrudnienia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie działa na podstawie:

 • Decyzji Nr 1/96 Kuratora Oświaty w Kaliszu z dnia 22.01.1996r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kępnie,
 • Aktu Założycielskiego –z dnia 22 stycznia 1996r.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie o oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56 poz. 557 z 1997r. ze zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutów szkół wchodzących w skład zespołu,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Pięcioletniego program rozwoju
 • Rocznego planu pracy
 • Programu Wychowawczego,
 • Programu Profilaktyki,
 • Regulaminów wewnętrznych zespołu,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły.

Organ prowadzący : Powiat Kępiński

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty

Organami zespołu są:

 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Samorząd Słuchaczy

Przedmiot działalności i kompetencje:

Szkoła realizuje cele i zadania, określone w Ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia uczniom/słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, odpowiedniego przygotowania do egzaminu maturalnego, oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów/słuchaczy, zgodnie z zadaniami wynikającymi z polityki oświatowej państwa,
 • sprawuje i zapewnia opiekę nad uczniami/słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • przygotowuje uczniów do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy, umiejętności współżycia i podejmowania decyzji i pełnienia różnych funkcji, w ciągle przekształcającym się społeczeństwie,
 • wyposaża uczniów w wiedzę ogólną i umiejętności związane z określonym zawodem i specjalnością,
 • kształtuje i utrwala w świadomości młodzieży pozytywny stosunek do obowiązków, szacunek do pracy, fachowość i kompetencje.

Typy szkół i kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Kępnie - szkoła kształci młodocianych pracowników na podbudowie programowej gimnazjum, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego
 • Technikum Nr 2 w Kępnie - na podbudowie programowej gimnazjum w zawodach:
  • technik budownictwa,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik logistyk,
  • technik agrobiznesu,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie:
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie - w systemie wieczorowym

Dodatkowe formy kształcenia:

 • szkoła prowadzi działalność w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych.

Zasady funkcjonowania:

Finansowanie zespołu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu powiatu. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym”.

Działalność edukacyjna

oparta jest o szkolny zestaw programów nauczania, zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania.

Wynagradzanie pracowników

 • nauczyciele w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela ( Dz. U. z  2014, poz.191 z późniejszymi zmianami ); regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXX/152/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009r.
 • pracownicy niepedagogiczni w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50 poz. 398).

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 • dyrektor szkoły przyjmuje zainteresowane osoby, w sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.
 • sprawy urzędowe załatwiane są w kancelarii szkoły. O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Kancelaria szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Kancelaria szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • sprawy wychowawcze i dydaktyczne omawiane są z rodzicami podczas zebrań ogólnych i spotkań indywidualnych, w ramach comiesięcznych konsultacji. Rodzice informowani są o wszelkich sprawach na własne życzenie lub prośbę nauczycieli, wychowawców.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

 • księgi uczniów poszczególnych typów szkół,
 • księgi słuchaczy poszczególnych typów szkół,
 • protokolarz uchwał rady pedagogicznej,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • rejestr wydanych indeksów,
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości oraz dyplomów uzyskania tytułu zawodowego,
 • rejestr wydawanych legitymacji,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr potwierdzeń odbioru dokumentów,
 • dziennik korespondencyjny,
 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły.
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Kryteria oceniania zachowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-04-26 10:39
Szymańska Katarzyna
46.73KB
pdf Statut Centrum Kszrałcenia Ustawicznego w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-04-26 10:38
Szymańska Katarzyna
233.54KB
pdf Statut Szkoły Policealnej Nr 2 w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-04-26 10:38
Szymańska Katarzyna
331.04KB
pdf Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-04-26 10:38
Szymańska Katarzyna
301.2KB
pdf Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-04-26 10:37
Szymańska Katarzyna
408.88KB
pdf Statut Technikum Nr 2 w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-04-26 10:37
Szymańska Katarzyna
474.11KB
pdf Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-04-26 10:37
Szymańska Katarzyna
438.65KB
pdf Instrukcja archiwalna ZSP Nr 2 w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 601
16-04-22 12:31
Szymańska Katarzyna
420.62KB
pdf Jednolity rzeczowy wykaz akt ZSP Nr 2 w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 734
16-04-22 12:30
Szymańska Katarzyna
512.82KB
pdf Instrukcja kancelaryjna ZSP Nr 2 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
16-04-22 12:29
Szymańska Katarzyna
356.49KB

Redakcja strony: Statut i regulaminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 865

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl