BIP

Rekrutacja do szkół

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2018/2019

Technikum Nr 2:

 • technik budownictwa
 • technik agrobiznesu
 • technik logistyk
 • technik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 622) np. cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, tapicer, stolarz, sprzedawca, kucharz, fryzjer, krawiec, kamieniarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz, ślusarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum, pozwala na uzyskania wykształcenia średniego oraz przystąpienie do egzaminu dojrzałości.

 

Charakterystyka zawodów w Technikum Nr 2

TECHNIK BUDOWNICTWA

Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, więc znalezienie pracy w zawodzie technik budownictwa nie jest trudne. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynika, że zawody budowlane są w grupie zawodów: o największym zapotrzebowaniu na pracowników, o największym współczynniku szansy na uzyskanie propozycji pracy i są objęte „gwarantem szybkiego podjęcia pracy”. Obserwując lokalny i globalny rynek pracy widać jak wielkie znaczenie ma zawód tej branży. W każdym rejonie kraju, na każdym niemal kroku można spotkać się z pracami budowlanymi.

Są to budowy budynków jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budowy dróg i infrastruktury wokół nich, remonty, modernizacje, które to z kolei wymagały opracowania wszelkiej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jeżeli chciałbyś (-abyś) stać się częścią tej wielkiej „machiny”, to musisz zostać uczniem naszej szkoły. Tylko u nas zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, bo dysponujemy najlepszą bazą dydaktyczną i doskonałą kadrą. A oto przykłady możliwości zatrudnienia jako technik budownictwa:

 • Przedsiębiorstwa o każdym profilu działalności budowlanej,
 • Pracownie projektowe jako asystent projektu,
 • Jako koordynator robót budowlanych i instalacyjnych na budowie,
 • Pracownie kosztorysowe,
 • Laboratoria materiałów budowlanych,

Zakłady produkcji prefabrykatów,Przedsiębiorstwa handlowe branży budowlanej (z uwagi na znajomość różnorodności i właściwości materiałów budowlanych) np. KUMA.Ponadto z uwagi na szeroki zakres zagadnień tematycznych i z zakresu przedsiębiorczości, odbyciu szeregu praktyk i zajęć praktycznych w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych o różnym charakterze, absolwent technikum budowlanego jest w pełni przygotowany do prowadzenia własnej firmy. Kończąc szkołę, można kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych: na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydziale Architektury, Geodezji, a po ukończeniu jej i odbyciu praktyki kierunkowej, a także zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako kierownik budowy czy projektant.

TECHNIK AGROBIZNESU

Technik agrobiznesu to zawód szerokoprofilowy z możliwością specjalizacji. Szkoła nasza określi specjalizację w zależności od aktualnych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Tematyka jej może dotyczyć:

 • Finansów i bankowości w agrobiznesie,
 • Rynku rolnego,
 • Produkcji rolniczej lub ogrodniczej,
 • Obsługi ruchu turystycznego na wsi (agroturystyki),
 • Usług technicznych na wsi lub usług weterynaryjnych,
 • Techniki w gospodarce żywnościowej.

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć pracę w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także bankach, agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, ośrodkach doradztwa rolniczego. Możesz także zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych, prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne lub organizować wypoczynek ekoturystyczny dla zainteresowanych z kraju i z zagranicy.

 

TECHNIK LOGISTYK

Szukasz zawodu z przyszłością? Logistyka - to strzał w dziesiątkę! Technik logistyk to zawód, otwierający wiele możliwości na dzisiejszym rynku pracy. Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu czy magazynowania. Takich fachowców wciąż brakuje, dlatego w tym zawodzie nie ma bezrobotnych, ani w skali regionu ani kraju. Dlatego absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych. Są to, dla przykładu, na terenie kraju firmy SCHENKEN, RABEN, a w Kępnie firma EURO-TRANS czy IWAŃSKI. Ponadto firmy kurierskie, centra dystrybucyjne, hipermarkety, firmy produkcyjne (np. zakłady stolarsko-tapicerskie), które organizują dostawy surowców i materiałów do produkcji oraz rozprowadzają wyroby gotowe zarówno na rynku krajowym, jak i za granicę.

Technik logistyk znajdzie również zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku: specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania rynku, specjalisty ds. planowania zakupów czy handlu elektronicznego, specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, specjalisty ds. transportu wewnętrznego, specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne itd. Nie kończą się możliwości zatrudnienia, które stwarza ten zawód. A analiza rynku pracy wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z branży TSL: transport, spedycja, logistyka. Potwierdzeniem atrakcyjności tego zawodu są również wysokie zarobki, które w zależności od regionu, wielkości firmy i przede wszystkim kwalifikacji pracownika, sięgają kilku tysięcy zł. Jak wiesz Twoja kariera zależy od Ciebie, ale to my damy Ci pierwsze szlify w zawodzie.

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Ludzie mają coraz więcej aut, więc wciąż rośnie zapotrzebowanie na usługi w branży samochodowej. A niestety brakuje wykwalifikowanych fachowców, co potwierdzają statystyki urzędów pracy. Decydując się więc na ten zawód, gwarantujesz sobie pracę w przyszłości. Oto przykłady lokalnych zakładów pracy: Chemomet, Propart, Wikimet-Hanulin, Ponar-Remo, ZUM-Kępno, Wutech-Kępno, MIX-Gola, U.Z.Ś.Dziergwa-Kępno, Metalex-Grębanin, AN Nowak-Olszowa itd.Są to duże przedsiębiorstwa, dobrze prosperujące, a popularność branży ciągle wzrasta, co przekłada się na zatrudnienie. Szkoła nasza jest odpowiednio przygotowana pod względem technicznym, posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, abyś mógł zdobyć nie tylko bardzo szerokie wykształcenie ogólnomechaniczne, ale nabyć też niezbędne umiejętności związane z obsługą nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować jako:

 • Samodzielny mechanik samochodowy lub właściciel warsztatu z możliwością zatrudniania uczniów,
 • Kierownik, brygadzista,
 • Mechanik w warsztacie samochodowych lub serwisie,
 • Pracownik salonu sprzedaży samochodów lub sklepu z częściami samochodowymi,
 • Mechanik w dowolnym zakładzie przemysłowym (np.stolarskim), gdyż większość zakładów pracy posiada własną flotę pojazdów, które wymagają obsługi,
 • Kierownik działu transportu i logistyki w firmie dowolnej branży,
 • Mechanik za granicą lub zawodowy kierowca

Ponadto zawód ten otwiera drogę:

 • do zdobycia uprawnień i pracy jako rzeczoznawca samochodowy (zawód bardzo poszukiwany wśród firm ubezpieczeniowych, komorników i sądów),
 • do zdobycia uprawnień i pracy jako diagnosta samochodowy w Stacji Kontroli Pojazdów,
 • na studia i bardzo ułatwia naukę na kierunkach technicznych (politechnika).

Warto tu wspomnieć, że mamy świetnych fachowców, którzy wiedzą jak zaszczepić w Tobie pasję i chęć do pogłębiania wiedzy.

 

Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

na rok szkolny 2017/2018

 

Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół).

Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,
w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały.

O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia decyduje spełnienie następujących warunków:

 • złożenie podania, w którym deklaruje wybór kierunku kształcenia zawodowego,
 • złożenie życiorysu,
 • złożenie zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu,
 • złożenie zaświadczenia z punktacją uzyskaną z egzaminu gimnazjalnego oraz złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w wybranym zawodzie wydane przez Zakład Medycyny Pracy,
 • złożenie 2 zdjęć.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów.

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:

 • gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią,
 • szkolna komisja rekrutacyjna, 12 lipca 2017r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej;
 • szkolna komisja rekrutacyjna, 21 lipca 2017r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.             

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpć do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia. Dalsze postępowanie reguluje ustawa o systemie oświaty.

Zasady rekrutacji uczniów do Technikum nr 2

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjum (Dz. U. z 20 marca 2017r, poz. 586).
 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 20 marca 2017r, poz. 586).
 • Zarządzenie nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2017/2018.

 

 O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych ( pod pojęciem "szkoła ponadgimnazjalna" należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół).

Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały.

O przyjęciu kandydatów decydują następujące kryteria:

 • oceny z języka polskiego, matematyki, obowiązkowego języka obcego, techniki,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególności w formie wolontariatu.

Schemat przeliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (Załącznik 1) Schemat przeliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Technikum Nr 2 w Kępnie na rok szkolny 2017-2018.doc [ ID - 5803 ]

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane sa pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

Kryteria, o których wyżej mowa, mają jednakowa wartość.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązany jest złożyć dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej,
 • Curriculum Vitae (życiorys),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • 2 fotografie,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zwodu,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów uwzględnianych  na drugim i trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Szkolna komisja rekrutacyjna, 12 lipca 2017 r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, 21 lipca 2017 r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Dalsze postępowanie reguluje ustawa o systemie oświaty.

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf podanie o wydanie duplikatu swiadectwa szkolnego-indeksu-dyplomu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-04-26 10:47
Szymańska Katarzyna
42.36KB
pdf zaświadczenie o przyjęciu ucznia Szkoły Branżowej I Stopnia w Kępnie na zajęcia praktyczne realizowane w zakładzie pracy pracodawcy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-04-21 11:54
Szymańska Katarzyna
20.62KB
pdf wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
16-09-05 09:45
Szymańska Katarzyna
27.11KB
pdf umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
16-04-22 13:55
Szymańska Katarzyna
62.38KB
pdf wniosek rodzica o wydanie dokumentów ucznia z powodu rezygnacji z dalszej nauki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
16-04-22 13:30
Szymańska Katarzyna
24.54KB

Redakcja strony: Rekrutacja do szkółRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1228

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl